فنجانی مربوط به قالب بطر ساز روتاری

دارای آلیاژ مخصوص و مقاوم  و دقت ابعادی بالا